Josef Zvěřina ( 23.12.1899 - 12.11.1983 )

Svatba Josefa Zvěřiny s Boženou rozenou Fidrmucovou  8.11. 1925

 

Můj dědeček Josef Zvěřina se narodil 23. prosince 1899 v Seleticích, dříve okres Jičín, kde otec měl hostinec s řeznictvím a malé hospodářství. Vychodil obecnou školu v Seleticích a měšťanskou školu v Rožďalovicích. V 10 letech jel na výměnný pobyt do německé rodiny v Hrádku nad Nisou, aby se zdokonalil v němčině. Poslední rok 1913 - 1914 chodill do školy v Jimramově na Českomoravské vysočině. Pobýval tu jeden rok u své tety a strýce Albrechtových na zámku, kde byl jeho strýc služebníkem u hraběte Belcrediho. Dříve byl kočím ve Mcelích u Thurn-Taxisů. Potom Josef Zvěřina nastoupil na učitelský ústav ve Svatém Janě pod Skalou. Odtud byli žáci i profesoři povoláni do 1. světové války. Od března 1917 sloužil v p.p. 74 a po zhroucení fronty upadl do italského zajetí. Z Itálie se vrátil jako desátník v 29. praporu čs. domobrany v červnu 1919.

Bývalý katolický učitelský útav ve Svatém Janu pod Skalou

 

První učitelské místo bylo v Opočnici, dříve okres Poděbrady, kde působil až do r. 1924. Po ročním působení na státní škole v Sukoradech u Štětí n. L. se stal od r. 1925 učitelem na dvojtřídní obecné škole v Dlouhopolsku. Od roku 1939 do 1949 působil jako řídící učitel. 

 

Bývalá škola v Dlouhopolsku v roce 2006

 

     Do strany soc. dem. vstoupil v roce 1927 v Městci Králové. Po ustavení organizace v Dlouhopolsku v r.1930 stal se jejím členem a místodůvěrníkem. Tutéž funkci měl i v okres. výkonném výboru v Městci Králové až do likvidace strany. Pak pomáhal na Poděbradsku organizovat Národní stranu práce, jejímž členem byl až do rozpuštění. V r. 1942 byl vyšetřován gestapem v Kolíně pro politickou činnost.V dubnu 1945 byl pověřen organizováním revoluč. národních výborů na Městecku. Po revoluci obnovil hnutí soc.dem. na Městecku a byl do zářijivých voleb členem okres. národního výboru v Poděbradech.

    Od nastoupení učitelského místa v Opočnici v r. 1920 zúčastnil se osvětové, kulturní a sociální práce  v místech svého působení i v okrese městeckém. V letech 1920 - 1925 byl náčelníkem Sokola, okrskovým vzdělavatelem, okrs. vedoucím žactva. Později bylo to opět divadlo, kde působil jako režisér i herec. Po 18 let byl obecním knihovníkem a po řadu let členem okres. osvětového sboru v Městci Králové jako knihovní referent. Pracoval ve výboru okresní péče o mládež, v učitelském životě byl členem výboru učitelské jednoty Budeč v Městci Králové, v době okupace předsedou skupiny učitelů nár. škol v Městci Králové a místopředsedou okres. učitelské rady v Poděbradech. Jeho velkou láskou bylo včelařství. Od r. 1930 byl předsedou včelařského spolku v Městci Králové, po řadu let I. místopředsedou III. včelařské župy. Získal četné pochvalné diplomy, čestná uznání a vyznamenání včelařských organizací.

(podle článku v novinách Stráž severu ze 4. listopadu 1945)  

 

Josef Zvěřina se svými včelstvy

 

 

8. listopadu 1925 se oženil s Boženou rozenou Fidrmucovou z obce Vrbice na Poděbradsku. Svatbu měli v evangelické modlitebně ve Velenicích. V Dlouhopolsku se jim narodil nejprve syn Miloslav 20.7. 1927 a 13. 12. 1929 dcera Eva.

Děti Eva a Miloslav Zvěřinovi

 Z politických důvodů měl být přeložen na učitelské místo v pohraničí. Aby se tomu vyhnul, odešel předčasně do invalidního důchodu. Babička zdědila po své tetě Anně Plaché vilku v Poděbradech. Sem se kolem roku 1950 Zvěřinovi přestěhovali.

Žilli skromně z důchodu 700 Kčs. Aby si přilepšili, babička začala  v Poděbradech  pracovat v zahradnictví a také jako šička v Polabanu. Děda se staral o včelstva JZD v Choťánkách u Poděbrad, kam jezdil na kole nebo na Pionýru. Jeho velkým koníčkem byla práce na zahradě.

 

Zlatá svatba v roce 1975 v Poděbradech.

Zemřel 12. listopadu 1983 ve věku nedožitých 84 let v Poděbradech. Babička Božena Zvěřinová se dožila 90 let, zemřela 5. listopadu 1993.