Rod Novotných z Nymburska

Matkou mojí babičky Boženy Zvěřinové  byla Kateřina Fidrmucová rozená Novotná. Rod Novotných pocházel ze vsi Oškobrh nacházející se pod bájným vrchem Oškobrhem u Poděbrad.

Poděbradské i kolínské panství byla panství císařská neboli komorní. V době vlády Marie Terezie a Josefa II. byla na některých dvorech císařských panství prováděna tzv. rabizace ( název odvozen od příjmení finančního rady Raaba, který tuto reformu navrhnul ). Tato reforma spočívala v dědičném pronájmu pozemků rozparcelovaných dvorů. Poddaní, kteří obdrželi takovéto pozemky, byli nazýváni familianty (někdy též emphytenti ). Rabizace některých dvorů poděbradského panství probíhala od roku 1776 a vzniklo při ní 15 nových obcí. V nejbližším okolí jde např. o obce Oškobrh (Lustdorf), který vznikl r. 1777 parcelací dvora s ovčínem na Oškobrhu, a prvními familianty byli příslušníci rodu Novotných a jejich příbuzní. Obdobně vznikla i obec Kolaje (Hermansdorf). Parcelací opolanského dvora , nacházejícího se od r. 1755 mimo obec, vznikla obec Horní opolany (Opolánky). Parcelace opolanského dvora byla provedena rovněž v r. 1777. Po smrti Josefa II. v r. 1790 však rabizace skončila, takže další nové vesnice tímto způsobem již nevznikly.

O vsi Oškobrh (dříve nazývané Lustdorf) píše také milčický rychtář F.J. Vavák ve svých pamětech:

"Místa blízká téhož vrchu Oškobrhu:

   Při konci poledního, menšího dílu téhož vrchu, k straně východní leží ves Lustdorf. Před lety ovčinec panský tu býval a sloul podle vrchu Voškobrh. Okolo let 1752 a 1753 onen ovčák, Novotný příjmím, vida an tu okolo vrchu mnoho lad a pastvišťat leží, navedl tehdejšího hejtmana poděbradského, Oppelta z Werthenfeldu, aby taková lada v pole obrátil, což se i stalo. I naoráno jest tu mnoho kop polí a stodola ve dva mlaty při ovčíně postavena a tak tu byl jako dvorec nějaký až do 1777, kteréhož to roku tentýž ovčák na pět familií, totiž třem synům a dvěma zeťům svým celý ten dvorec s ovčínem ujal a rozděliti nechal. A tak dvorec v malou vesničku obrácen jest, dáno jí jméno od slavné paměti p. paní matky, naší Marie Teresie, Lustdorf tj. Veselá Ves, jakož v pravdě taková jest.

           Ovčák ten, ten starý, byv zde ovčákem 46 let, takto roku 1782 ze světa sešel. Zdálo mu se, že nedaleko od ovčína pod jistým dubem, který on dobře znal, peníze schované jsou. Protož on vzal své syny a ukázav jim dub, dal jej podkopávati, sám u nich stoje, až jej vykopali i položili, po čemž dal ještě v zemi hlouběji vyhazovati a v tom větev dosti hrubá, která z vyvráceného teď dubu na jiném vedle stojícím dubě vězeti zůstala, začala s chřestem dolů padati. Tehdy utíkali všichni od práce, ale stařec v zadu zůstal, takže větev ta nohu pravou mu zastihla a ji vedví přerazila a od té rány potom umřel - a to byly ty peníze o nichž se mu po tři noci zdálo..."

Jindřich Skopec(ed.): Paměti Františka J. Vaváka - souseda a rychtáře milčického-z let 1770-1816. Kniha druhá, část I. Praha 1910, str. 59-60

 

 Z Kroniky obce Kolaje, které leží také pod Oškobrhem se píše:

Magdalena Novotná, manželka Jiřího Novotného, porybného při rybníku baderském, byla švagrovou ovčáka Matěje Novotného z ovčína ležícího u lesa pod Oškobrhem, a to bylo místo tajných schůzek evangelických vyznavačů. Je proto pochopitelné, že si "Na kolajích" manželé z rodin tajných evangelíků vybudovali novou obec, i když to bylo "na ladách, na místech pustých, kde nikdy nic nevyrostlo, jen něco kyselé trávy."

Při jedné jezuitské razii byly u Magdaleny Novotné z Bader nalezeny zakázané evangelické knihy.

 

 Václav Novotný ( nar. asi 1780 ) z Oškobrhu č. 3 se oženil 13.2. 1798 s Alžbětou ( nar. asi 1779 ) dcerou Václava Němce z Oškobrhu č. 4, Alžběta zemřela 26.8. 1823 v Oškobrhu č. 4 na horkou nemoc. Václav Novotný zemřel 10. 11. 1836 na choleru v Oškobrhu č. 3

Děti:

1. Josef - *10.4. 1801 Opolánky 4

2. Anna - *30.8. 1803 Opolánky 14

3. Jiří - *27.9. 1805, +3.7. 1807 Opolánky 20

4. Jiří - *9.3. 1808 Opolánky 20

5. Václav - *20.9. 1810 Opolánky 20

6. Alžběta - *16.2. 1814, +2.3. 1814 Opolánky 20

 

Jiří Novotný ( nar. 9. 3. 1808 v Opolánkách č. 20, zemřel 27. 11. 1884 ) se oženil 23.1. 1838 s Kateřinou ( 11.6. 1815 - 4.11. 1883 ), dcerou Václava Kulicha, chalupníka z Úmyslovic č. 7

 

Děti:

1. Alžběta a Dorota (dvojčata) - *23.9. 1839 Oškobrh 3

2. Josef - *14.5. 1842 Oškobrh 3

3. Alžběta - *15.11. 1843 Oškobrh 3

4. František - *24.9. 1845 Oškobrh 3

5. František - *9.7. 1850

6. Kateřina - *3.1. 1855 Oškobrh 3

 

 

František Novotný (19.2.1850-28.4.1932) se narodil v Oškobrhu č.p. 3., zemřel 28.4. 1932. Jeho otcem byl Jiří Novotný, gruntovník z Oškobrhu a matkou Kateřina rozená Kulichová z Úmyslovic č.p. 7, všichni byli evangelíci. Jeho manželkou byla Marie, dcera Karla Volka ( *4.9. 1851 ve Vrbici č. 34, zemř. 28.2. 1921 na rozedmu plic). Spolu měli sedm dětí, z nichž dvě se nedožily dospělosti.

 

1. Anna Plachá (18.18.1872-19.4.1957), manžel František Plachý - železniční zřízenec v Poděbradech, děti neměli

2. Kateřina Fidrmucová (4.9. 1874-26.5.1952), manžel Jan Fidrmuc z Vrbice č.p. 35 ( moje prababička )

 

 

3. Marie Pikartová (18.1.1876-24.12.1946), manžel Jan Pikart, majitel fiakru z Prahy

4. František Novotný (*15.2.1878, zemř. 18.6.1913 na žaludeční vředy), manželka Anna rozená Hroudová (1879-1965)

Děti: Božena, Marie (nar.16.11.1903 - zemřela 27.6. 1919 na plicní tuberkulózu ), Václav (1906-1972)

 

5. Boženka Novotná (1882-6.4.1896), zemřela ve 14 letech na střevní katar

6. Alžběta Kozlová (3.11.1884-11.3.1957), manžel František Kozel , rolník z Chleb

 Zleva Věra, Anča a Máňa Kozlovy

 

7. Václav Novotný (30.7.1887-24.5.1888), nedožil se 10 měsíců