Genetický profil

 

Zpracovala spol. Genomac International, s.r.o. - www.genomac.cz

 

Typ Y genetického profilu v otcovské linii rodu Zvěřinů - haploskupina   I 1b1

 

Nejstarší historie tohoto typu profilu:

 

Profil je charakteristický pro obyvatele jihovýchodní Evropy náležející zejména k slovanské jazykové skupině. Jeho počátky jsou kladeny na Blízký východ nebo Balkánský poloostrov.cca o 20 - 25 tisíc let zpět, kdy se objevili přímí předchůdci jeho nositelů. K těmto přímým  předchůdcům náleželi např. lidé tzv. Gravetienské kultury ( tvůrci Věstonické Venuše ). Během poslední doby ledové, kdy populace těchto lidí zimovaly v oblasti Balkánu, došlo k jejich rozdělení na několik izolovaných skupin. Na konci zalednění cca před 8 tis. let se v jedné z těchto skupin objevil první nositel již konkrétně tohoto typu Y chromozomálního profilu a tento typ zde postupně převládl. Jeho potomci následně rekolonizovali jižní, východní a částečně střední Evropu. Později tito nositelé pravděpodobně tvořili významnou část Y linií v populacích původních na Balkánském poloostrově (Illyrské, Thrácké či Dácké kmeny). Nyní dle současných poznatkůtvoří tento typ linií významnou část Y chromozomů současné balkánské populace.

 

Nejvyšší četnost výskytu tohoto typu profilu u současné světové populace:

jihovýchodní Evropa (10-40%) - Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko

východní Evropa ( 10-20%) - Bělorusko, oblastně Rusko, Moldávie, Rumunsko

střední Evropa ( méně než 15%) - Česká republika, Polsko

ostatní Evropa (0-3%)

 

Možný původ otcovské linie Zvěřinů:

 

Lze říci, že původ v otcovské linii rodu Zvěřinů je nejspíše "jihoslovanský" v jazykově-geografickém smyslu,tzn. že jeho počátky leží pravděpodobně mezi populacemi, které obývají jihovýchodní Evropu, a které dnes náleží zejména k jihoslovanské jazykové skupině. Geografické centrum původu je možné lokalizovat do oblasti severního pobřeží Jaderského moře (Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie).